top of page

Koru Puhkemaja Rendileping

1. RENDILEPINGU OBJEKT

1.1. Käesoleva lepingu järgi Rendileandja annab ja Rendilevõtja võtab rendile Koru Puhkemaja ja seal paikneva vara.

1.2. Rendileping kehtib alates.................kuni..............

1.3. Puhkemajas on võimalik sisse registeerimine alates kella 15.00-st saabumispäeval ja puhkemaja tuleb vabastada hiljemalt kell 12.00-ks rendilepingu viimasel päeval. Varasem sisse registeerimine ja hilisem välja registeerimine on võimalik võimaluse korral erikokkuleppe alusel. 

1.4. Puhkemaja antakse rendile..........[inimeste arv] inimesele ja Puhkemajas viibivate külaliste arv ei tohi ületada käesolevas lepingus kokkulepitud arvu.

1.5. Puhkemaja on sisustatud ja varustatud vajaliku koguse (lepingus sätestatud inimeste arvu alusel) patjade, tekkide, voodipesu ja rätikutega. Rätikud ja voodipesu vahetatakse iga 5 päeva tagant.

1.6. Hästikäituvad lemmikloomad on lubatud puhkemajja. Lemmikloomadel ei ole lubatud magada diivanil või voodites. Palume hoida lemmiklooma järel puhtust!

1.7. Puhkemaja ruumide ja vara kasutusele võtmisega kinnitab Rendilevõtja, et ta on täielikult teadlik Puhkemaja ruumide ja vara seisukorrast ja tal ei ole nende suhtes pretensioone.

1.8. Rendilevõtjal ei ole õigust anda renditud ruume ja vara allrendile.


2. RENDITASU SUURUS JA MAKSMISE KORD

2.1. Puhkemaja renditasu suurus ja pakkumise sisu on ära määratud kirjalikus pakkumises meili teel

2.2. Rendilevõtja tasub broneerimistasu 20 % eeldatavast rendisummast 5 päeva jooksul pärast broneeringu tegemist. Broneering jõustub pärast broneeringumakse laekumist. Kogusumma peab olema laekunud enne ürituse algust, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Ürituse tühistamisel peale broneerimistasu maksmist, broneerimistasu enam ei tagastata.

2.3. Puhkemaja võtab võimalike kahjude korvamiseks deposiiti 100 (ükssada) eurot, millest on õigus teha mahaarvamisi lõhutud asjade, ebamõistlikult määrdunud mööbli puhastamiseks või muu käesolevas lepingus sätestatud rikkumiste suhtes. Deposiit tagastatakse täies ulatuses kui peale väljaregisteerimist on Rendilevõtja ja Puhkemaja esindaja Puhkemaja üle vaadanud ja rikkumisi ei ole tuvastatud.

3. RENDILEVÕTJA VASTUTUS

3.1. Rendilevõtja on kohustatud:

3.1.1. kasutama rendile võetud Puhkemaja, selle vara ja välisterritooriumi heaperemehelikult ja kooskõlas heade kommetega;

3.1.2. teatama viivitamatult igast Puhkemaja ruumides toimunud avariist, tulekahjust või muust ohust renditud Puhkemajale ja varale, võttes koheselt tarvitusele abinõud kahjulike tagajärgede vältimiseks või juba ilmnenud tagajärgede likvideerimiseks. Rendilevõtja vastutab tuleohutuse eest;

3.1.3. hüvitama Rendileandjale Rendilevõtja süül tekitatud kahjud renditud Puhkemajale ja varale. Rendilevõtja vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab Rendileandjale kahju, siis vastutab Rendilevõtja;

3.1.4. järgima Puhkemaja sisekorra eeskirju ja jälgima, et seda täidaksid kõik külalised, kes rendiperioodi ajal Puhkemajas viibivad;

3.1.5. tagastama puhkemaja samas seisundis, kui see Rendilevõtjale usaldati.


3.2. Kui Rendilevõtja eelnimetatud kohustusi eirab või on eiranud sisekorra eeskirju, on trahv selle eest minimaalselt 10 eurot või vastavalt kahju suurusele.

3.3. Koru Puhkemajas (siseruumis) ei ole lubatud suitsetamine! Suitsetamisekeelu rikkumise korral tuleb tasuda 50 (viiskümmend) eurot, mis arvestatakse maha deposiidist.

3.4. Puhkemaja inventari purunemisel on Rendilevõtja kohustatud sellest koheselt Rendileandjat teavitama ja kahjud arvatakse vastavalt kahju suurusele maha deposiidist. Deposiiti tasutud summat ületava kahju hüvitamise kohustus on Rendilevõtjal. Kõik õigused kahju hindamisel on Rendileandjal. Kahjud hinnatakse vastavalt turuhinnale.

4.  MUUD TINGIMUSED

4.1. Renditud Puhkemaja ja selles asuv vara kuulub Rendileandjale.

4.2. Rendilevõtjal on keelatud renditud Puhkemajast vara väljaviimine ning vara omavoliline mitte sihtotstarbeline kasutamine.

4.3. Lõpukoristus on majutushinnas, kui palume Teil:

4.3.1. pesta nõud ja asetada need tagasi oma kohtadele;

4.3.2. tühjendada prügikastid ja viia prügi värava kõrval asuvasse konteinerisse (p.s segajäätmed ja pakendiprügi eraldi!).

4.4. Koru Puhkemaja õuealal on öörahu kell 23.00 (lärmamine, vali muusika jne ei ole lubatud!). 

4.5. Rendileandjal on õigus koheselt leping lõpetada ning üritus lõpetada, kui on näha lepingu rasket ning korduvat rikkumist.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud käesoleva lepingu sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.2. Käesolevas lepingus osaliselt või täielikult reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige võlaõigusseaduses sätestatust.

5.3. Käesoleva lepingu täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud korras.

5.4. Käesolev leping on vormistatud 4 leheküljel ja kahes eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe.

5.5. Käesolev leping jõustub allkirjastamisega poolte poolt.

bottom of page